Auto-klub „Sesvete“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje građevinskih radova 

Podaci o naručitelju: 
Naziv: Auto-klub „Sesvete“

Sjedište: 10360 Sesvete, Ninska 11c
OIB: 10402407368

Kontakt:

Telefon: 01/2000957

e-mail: ak-sesvete@hak.hr

Predmet natječaja: 
Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće stambeno poslovne građevine (I. faza uređenja prizemlja) na lokaciji Sesvete, Bjelovarska 15a, k.č broj 1476/2 k.p. Sesvete

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena, rok realizacije i reference izvođača.
Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
Mjesto izvođenja radova: Sesvete, Bjelovarska 15a
Rok za završetak radova: najkasnije do 15. listopada 2019. godine
Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se definira u Ugovoru s izvođačem

Krajnji rok za dostavu ponuda:  2. srpnja 2019. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave.

Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.
Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama i uključenim svim porezima, sukladno troškovniku radova, koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja.

Način dostave ponude: 
–  osobno, predajom u uredu Auto-kluba „Sesvete“, Sesvete, Ninska 11c ili

  • putem redovne pošte na adresu: Auto-klub „Sesvete“, Ninska 11c, 10360 Sesvete, u zatvorenoj omotnici s naznakom (na prednjoj strani): 

NE OTVARATI –“PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA – BJELOVARSKA“ 
na poleđini navesti – Naziv i adresu ponuđača

Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda obavit će se u roku od 8 (osam) dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg izvođača i uputa o prigovoru:
Pisanu obavijest o odabiru izvođača građevinskih radova Auto-klub „Sesvete“ dostavit će SAMO IZABRANOM ponuđaču u roku 8 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem redovne pošte.
Protiv Odluke o izboru nije moguće izjaviti žalbu.

NAPOMENA: 

Auto-klub „Sesvete“ zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj, ili dio natječaja, bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuđačima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na  telefon broj 01/2000957  ili u uredu Auto-kluba „Sesvete“, Ninska 11c, Sesvete.

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 20. lipnja 2019. godine

Tajnik Auto-kluba „Sesvete“

Damir Matacun v.r.

Privitak: Troškovnik radova